لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

سنسور اندازه گیری حجم مخازن فرآورده های نفتی

07

Measuring Sensor of petroleum product Volume

سنسور اندازه گیری حجم مخازن فرآورده های نفتی

این سنسورها با استفاده از تکنولوژی مغناطیس ساخته شده و از دقت بسیار بالایی در اندازه گیری ارتفاع فرآورده برخوردارند.

 با توجه به متعارف بودن ارتفاع 3 متر در مخازن جایگاه های سوخت در ایران، این سنسورها نیز با ارتفاع 3.20 متر ساخته می شوند و درصورت نیاز مشتری میتوان سنسورهای با ارتفاع 1 الی 5 متر را تولید نمود.

سنسور اندازه گیری حجم مخازن فرآورده های نفتی