لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

مانیتورینگ و مدیریت فروش جایگاه سوخت (دیسپچینگ نازل ها)

01

Nozzle Dispatching and Monitoring

مانیتورینگ و مدیریت فروش جایگاه سوخت (دیسپچینگ نازل ها)

کنترل نازل ها، مشاهده مقدار فرآورده تحویلی بصورت آنلاین از دفتر جایگاه سوخت و در نهایت ثبت خودکار اطلاعات می تواند علاوه بر تسهیل وظایف اپراتور که معمولا در شرایط جوی بد و در محیط باز انجام می گردد، امکان گزارش گیری میزان فروش جایگاه در شیفت های مختلف، بازه های زمانی دلخواه و اپراتورها را برای مدیریت جایگاه فراهم نموده است.

ماینتورینگ و مدیریت جایگاه های سوخت