لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

مانیتورینگ مخازن سوخت(دیسپچینگ مخازن)

02

Fuel Tank Monitoring

مانیتورینگ مخازن سوخت(دیسپچینگ مخازن)

عدم دسترسی به مانیتورینگ مخازن توسط مدیریت جایگاه و لزوم تماس های تلفنی با اپراتور جهت کسب اطلاعات موجودی مخازن جهت درخواست خرید سوخت از مشکلات رایج در جایگاه های سوخت می باشد. لذا سامانه دیسپچینگ مخازن با ویژگی های زیر به کمک مدیران جایگاه آمده است.

مانیتورینگ مخازن سوخت