لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

پرداخت الکترونیکی بهای سوخت Pay FMS

05

Electronic Payment Of Fuel Prices

پرداخت الکترونیکی بهای سوخت Pay FMS

سامانه کنترل و مدیریت توزیع سوخت FMS امکان عملیات پرداخت الکترونیک بهای سوخت با روش هایی از قبیل کارت های بانکی، اپلیکشن های پرداخت و کارت های اعتباری را فراهم نموده است.

پرداخت الکترونیکی بهای سوخت