لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

مدیریت توزیع فرآورده با کارت هوشمند سوخت اختصاصی

03

Dedicated Fuel Smart Card

مدیریت توزیع فرآورده با کارت هوشمند سوخت اختصاصی

توزیع سنتی سوخت در جایگاههای عرضه فرآورده سازمانها و شرکتهای خصوصی از طریق توزیع حواله کاغذی و یا ثبت اطلاعات در دفاتر توسط نیروی انسانی که در نهایت منجر به هزینه های مالی و مغایرت بصورت همیشگی در این گونه جایگاهها گردیده این شرکت را برآن داشت تا سامانه ای را طراحی نماید که فارغ از کاهش هزینه های مالی و پرسنلی سازمان بتواند به مدیران این سازمانها در کنترل و مدیریت توزیع فرآورده یاری نماید.