لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

مدیریت توزیع فرآورده با تگ شناسایی اتوماتیک خودرو Auto Fuel Tag

04

Auto Fuel Tag

مدیریت توزیع فرآورده با تگ شناسایی اتوماتیک خودرو Auto Fuel Tag

Tag RFID این امکان را فراهم نموده است که بدون دخالت نیروی انسانی، خودرو در محل سوخت گیری بصورت خودکار شناسایی شده و متناسب با مقدار تعیین شده اقدام به سوخت گیری نماید.

تگ سوخت حاوی اطلاعاتی از قبیل شناسه، پلاک خودرو، مرکز هزینه، نوع خودرو، نوع فرآورده، نام راننده، تاریخ انقضا، مقدار سهمیه دوره، مقدار مجاز هر مرحله سوخت گیری، شارژ سهمیه ، قیمت واحد، نوع پرداخت و… متناسب با نیاز مدیریت توزیع باشد.

تگ شناسایی خودرو